anayasa hukuku soru ve cevapları

ANAYASA HUKUKU
ÜNİTE 1-8
1.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasalcılık hareketlerini sonucundan imzalanan anayasal belgelerden biri değildir?

a- Sened-i İttifak b- Tanzimat Fermanı c- Islahat Fermanı d- Teşkilatı Esasiye Kanunu

e- Kanunu-u Esasi

2. Aşağıdakilerden hangisi yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükümet sistemidir?

a- Başkanlık Hükümeti b- Parlamenter Hükümet c- Meclis Hükümeti  

d- Mutlak Monarşi   e- Diktatörlük

3. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık hükümeti sisteminin özelliklerinden biri değildir?

a- Başkanın yanında bir de Bakanlar kurulunun bulunması ve bu kurulun yasama organından güvenoyu almak zorunda olması

b- Başkanın halk tarafından seçilmesi

c- Başkanın hem yasama hem de yürütme organın başı olması

d- Yürütme organını başkana bağlı olması

e- Sistem gereğince yürütme organının yasamanın yasama organın da yürütmenin hukuki varlığına son verememesi

4. 1924 Anayasası döneminde İlk çok partili hayata geçiş denemesi hangi parti ile olmuştur.?

a- Demokrat Parti  b- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası c- Serbest Fırka         

d- Cumhuriyetçi Köylü ve Millet Partisi e- Adalet Partisi

5. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasi anlayışının özelliklerinden biri değildir.?

a- Çoğulcu demokrasi anlayışı demokrasiyi mutlak ve sınırsız bir çoğunluk yöntemi olarak kabul etmez.

b- Çoğulcu demokrasi anlayışı çoğunluğun yönetimi ilkesine dayanmakla birlikte yönetimi azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran bir rejimdir.

c- Çoğulcu demokrasi anlayışında toplum iradesinin gerçek anlamda ortaya çıkabilmesi  için çeşitli görüşlerin özgür biçim ifade edilebilmesini  ve tartışılabilmesi kabul eder

d- Çoğunluk  iradesini sınırlayıcı önlemler ve kurumlar demokrasinin özüne aykırı değildir.

e- Çoğunluk demokrasi anlayışı genel iradenin daima kamu iyiliğine yönelmesi ve toplumun genel  çıkarlarının çoğunluğunun çıkarlarıyla çatışmasının  ifade eder.

6. Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

a-1876 Kanun-u Esasi b-1921 Anayasası  c-1924 Anayasası
d-1961 Anayasası  e-1982 Anayasası

7. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile kabul edilen yeniliklerden değildir?

a- Kanunların anayasaya uygunluğunun yasal denetiminin kabul edilmesi

b-Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi

c- Çoğulcu demokratik düzenin gerçekleştirilmesine öncelik verilmesi

d- Siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmesi

e- Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda yasama organına sınırsız yetki tanınması

8. Aşağıdakilerden hangisi devletin toplumsal barış ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama etkin biçimde müdahalesini meşru gerekli gören devlet anlayışını ifade eder?

a-Hukuk devleti

b-İnsan haklarına dayanan devlet

c-Laik devlet

d-Demokratik devlet e-Sosyal Devlet

9.  Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 Askeri Müdahalesi’nin sonucu olarak yürütme organının güçlendirilmesine yönelik değişikliklerden biri değildir?

a-Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin tanınması

b-Danıştay’ın yetkilerinin genişletilmesi

c- TRT’nin özerkliğinin kaldırılması

d-Üniversite özerkliğinin zayıflaması

e- Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar kurulunun yetkili kılınması

10- Aşağıdaki nedenlerden hangisi 1961 Anayasası’nın toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına dayanan bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını engellemiştir?

a- Anayasanın, seçmen çoğunluğunun eğilimini temsil eden bir siyasal gücün olumsuz yargılamasına hedef olması

b- Anayasanın kabulünde halkoylamasına yeterli ilginin gösterilmemesi

c- Siyasal şiddet ortamının ve terör eylemlerinin önlenememesi

d- Anayasanın temel hak ve özgürlükleri çok fazla sınırlandırması

e- Anayasayla Cumhurbaşkanına önemli yetkiler tanınması.

11- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi rejimi döneminde, Konseyin sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

a- TBMM’nin yetkisi

b- Millet Meclisinin yetkisi

c- Kurucu iktidar olarak Anayasayı değiştirme yetkisi

d- Yargıtayın yetkisi

e- Cumhuriyet Senatosunun yetkisi

12- Aşağıdakilerden hangisi 12 eylül 1980 tarihinden sonra, Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biridir?

a- TBMM’ye ait olan yetki ve görevler Bakanlar Kurulunca kullanılacaktır.

 

b- Bakanlar Kurulu kararnamelerine ilişkin olarak yürütmenin durdurulması istemi ileri sürülebilecektir

 

c- Milli Güvenlik Konseyi bildirilerinde yer alan hükümlerin iptali istenemeyecektir.

 

d- Milli Güvenlik konseyince yayımlanan bildirilerin 1961 Anayasasına uygunluğu Anayasa Mahkemesince denetlenecektir.

 

e- Milli Güvenlik Konseyince yayımlanacak kanunların 1961 Anayasasına uygun olmayanları, Anayasa değişikliği olarak 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçmişe dönük alarak yürürlüğe girecektir.

 

13- Aşağıdakilerden hangisi Kurucu Meclisin görevlerinden biri değildir?

a- Yeni Anayasayı ve Anayasanın halkoyuna sunuluş kanununu hazırlamak

b- İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak.

c- Anayasanın ilkelerine uygun siyasi partiler kanununu hazırlamak.

d- Yeni Anayasa ve siyasi partiler kanununun hükümlerine uygun olarak seçim kanunun hazırlamak

e-TBMM Kurulup, fiilen göreve başlayıncaya kadar yasama görevlerini yerine getirmek.

14- Aşağıdakilerden hangisi Danışma Meclisi’nin Temsilciler Meclisi’ne oranla, toplumsal kompozisyon bakımından çok daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucu doğuran nedenlerden biridir?

a- Danışma Meclisi üyelerinin önemli bir bölümünün çeşitli meslek kuruluşlarınca kendi temsilcileri arasından belirlenmesi

b- Danışma Meclisi üyelerinin hepsinin siyasi parti üyesi olması

c- Danışma Meclisi’ne siyasi partilerin kendilerine ayrılan kontenjanlardan üye gönderebilmesi

d- danışma meclisi üyelerinin 1/3 inin dolaylı bir seçimle üyelik sıfatını kazanmış olması

e- Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Milli Güvenlik Konseyi tarafından atanması

15- Aşağıdaki Anayasalardan hangisinde anayasanın kabulü için yapılan halkoylamasıyla aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçilmiştir?

a-1876 Karun-u Esasi

b-1921 Anayasası  c- 1924 Anayasası

d-1961 Anayasası  e- 1982 Anayasası

16- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?

a-1982 Anayasası hükümlerinin değiştirilmesi anlamında yumuşak bir anayasadır.

b-1982 Anayasası bir geçiş dönemi öngörmemiştir.

c-1982 Anayasasında otorite-hürriyet dengesinde otoriterin ağırlığı arttırılmıştır.

d-Devlet yapısı içinde yasama organı güçlendirilmiştir.

e-1982 Anayasası kazüistik bir yöntemle hazırlanmıştır.

17- Aşağıdakilerden hangisi aşırı düzenleyici bir yöntemle hazırlanan anayasaların doğurduğu sakıncalardan biri değildir?

a- Anayasa kısa bir süre içinde toplumsal gelişmelerin gerisinde kalma tehlikesiyle karşılaşabilir.

b- Değişen gereksinimler sık sık anayasa değişikliğini gerekli kılabilir.

c- Anayasanın katılığı yüzünden her zaman değiştirilmemesi toplumsal sıkıntılara yol açabilir.

d- Anayasa tartışmalarının sürekli olarak gündemde kalmasına neden olarak istikrarsız bir siyasal ortama yol açabilir.

e- Öngörülebilecek bütün hususların düzenlenmesi ile herhangi bir hukuki boşluğun önüne geçilmiş olunur.

18- Aşağıdaki anayasalardan hangisiyle güçlü devlet ve otoriter idare kavramlarına daha fazla önem verilmiş özellikle yürütme, yasama ve yargı karşısında daha da güçlendirilmiştir?

a-1876 Kanun-u Esasisi

b-1921 Anayasası  c-1924 Anayasası

d-1961 Anayasası  e-1982 Anayasası

19- Aşağıdaki konulardan hangisinde 1982 Anayasasıyla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici bir düzenleme getirilmemiştir.

a-Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi

b-Cumhurbaşkanı seçimi

c-Meclis Başkanı seçimi

d-Hükümetin güvenoyu alması

e-Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmının yasama organı tarafından seçilmesi

20- Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilmiş Meclisin ve onun içinden çıkan hükümetin yetkilerinin, genel oydan çıkmayan kurum ve kuruluşlarca sınırlandırmasını ifade eder

a-Saf milli irade  b-Demokratik irade

c-Monarşi  d- Oligarşi   e-Totaliter idare

21- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet ile monarşi rejimleri arasındaki teme değer ve zihniyet farklarından birini oluşturmaz?

a-Cumhuriyet ve monarşi rejimlerinde devlet başkanı kurumu mutlaka mevcuttur

b-Cumhuriyet vatandaşlık, monarşi uyrukluk kavramına dayanır.

c-Cumhuriyet parlamentoya yer verir, monarşi parlamentoya yer vermez

d-Cumhuriyette ulusal egemenlik ilkesi kabul edilir.monarşilerde egemenlik monarkta toplanır

e- monarşilerde ayrıcalıklar gözlenir cumhuriyette ayrıcalıklara yer verilmez

22- Laiklik ilkesi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir.?

a-1876 Kanun-u Esasi

b-1921 Anayasası  c-1924 Anayasası

d-1961 Anayasası  e-1982 Anayasası

23- Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin din özgürlüğü yönünü oluşturan unsurlardan birini oluşturur?

a- Kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması

b- Resmi bir devlet dinin olmaması

c- Devletin, bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması

d- Din kurumlarıyla devlet kurumlarının ayrılmış olması

e- Devlet yönetimin din kurallarından etkilenmemesi

24- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın milli egemenlik anlayışını yansıtan ilkelerden biri değildir?

a-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

b-Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.

c-Egemenlik, milletin çıkarlarını en iyi gözetecek olan seçkin bir zümreye aittir.

d-Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz

e-Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.

25- Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

a-Eşit oyla seçim b-Genel oylu seçim

c- Seçimlerin serbestliği

d- İki dereceli seçim

e- Tek dereceli seçim

26- Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesinde dava açmaya yetkilidir.?

a-Danıştay Savcısı 

b-Bakanlar Kurulu

c-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

d-Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Bşk.

e-Milli Güvenlik Kurulu

27- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde yer alan ilkelerden biri değildir?

a- Milli Egemenlik

b- Hukukun üstünlüğü

c- Hürriyetçi demokrasi

d- Kuvvetler birliği    e- Laiklik.

28- Aşağıdakilerden hangisi hürriyetçi demokrasinin temel unsurlarından değildir?

a- Temel siyasal karar organlarının serbest seçimle oluşması

b- Siyasal partilerin serbestçe örgütlenmesi

c- Tüm vatandaşlara temel hak ve hürriyetlerin tanınması

d- Temel hak ve hürriyetlerin hukuki güvence altına alınması

e-Devlet iktidarının denetimden uzak tutulması

29- Aşağıdakilerden hangisine bağlı bir sınırlamanın varlığı genel oy ilkesini zedelemez?

a- Yaş  b- Servet   c- Vergi

d- Cinsiyet          e- Öğrenim durumu

30- siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar hangi mahkemede açılır?

a- Danıştay      b- Yargıtay

c- Devlet Güvenlik Mahkemesi

d- Uyuşmazlık Mahkemesi

e- Anayasa Mahkemesi

31-Aşağıdakilerden hangisi ile temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması mümkündür?

a- İçtüzük     b- Kanun    c- Tüzük

d- Kanun Hükmünde Kararname

e- Yönetmelik

32- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının sınırlarından birini oluşturmaz?

a- Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır

b- Sınırlama ancak anayasanın ilgili maddelerinde o özgürlük için öngörülmüş nedenlere dayanabilir

c- Sınırlamada başvurulan araç, sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmalı ve araç ile amaç ölçüsüz bir oran içinde olmamalıdır.

d- Sınırlama parlamento kararı ile yapılmalıdır.

e- Sınırlama hakkın özüne dokunmamalı ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadır.

33- Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biri değildir?

a- Meclis Başkanının oy hakkının bulunmaması

b- Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi

c- Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

d- Yargı bağımsızlığı

e- Kanuni hakim güvencesi

34- Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin hukuki yöntemleri arasında sayılamaz?

a- Vergi adaletini sağlamak

b- Kamulaştırma ve devletleştirme yapmak

c- Planlama yapmak

d- Sosyal haklar sağlamak

e- Ekonomik hayata müdahaleden kaçınmak

35- 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması hangi halde mümkün değildir?

a- Savaş halinde

b- Seferberlik halinde

c- Tatbikat halinde

d- Sıkıyönetim halinde

e- Olağanüstü hallerde

36- Aşağıdakilerden hangisi devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır?

a- Sosyalist Devlet   b- Sosyal Devlet

c- Liberal devlet  d- Jandarma Devlet

e- Hukuk Devleti

37- Aşağıdakilerden hangisi, kamu hizmetlerini yürütebilmek için gerekli olan, özel mülkiyet altındaki taşınmazın, sahibinin isteğine bakılmaksızın kamu mülkiyetine geçirilmesi işlemini ifade eder?

a- Özerkleştirme   b- Devletleştirme

c- Özelleştirme    d- Kamulaştırma

e- Planlama

38- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sosyal devlette gelir ve servet eşitsizliklerini azaltmada en önemli rolü oynamaktadır?

a- Vergi politikası  

b- Kamulaştırma

c- Devletleştirme

d- Planlama    

e- özelleştirme

 

39- Aşağıdakilerden hangisi, idarenin her türlü eylem veya işlemine karşı yargı yolunun açık olacağı kuralının bir istisnasını oluşturur?

 

a- Belediyenin kamulaştırma işlemi

b- Bakanlar Kurulu Kararnamesi

c- Bir kamu kurumunun çıkarttığı yönetmelik

d- Tapu işlemleri

e- Yüksek Askeri Şura Kararları

 

40- Aşağıdakilerden hangisi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında sınırlama aracının, amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını ve amaç ile araç arasında bir oranın bulunmasını ifade eder?

 

a- Sınırlamanın anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmasını

b- Sınırlamanın kanuni olmasını

c- Ölçülülük ilkesini

d- Demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütünü

e- Açık ve yalın bir nedensellik bağı ölçütünü

 

41- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1982 Anayasasının benimsediği anayasanın değiştirilmesi usulü konusunda doğru değildir?

 

a- Değişiklik TBMM üye tamsayısının 1/3’ü tarafından teklif edilir.

b- Değişiklik teklifinin yazılı olarak yapılması gerekir.

c- Değişiklik teklifleri Genel Kurulda iki defa görüşülür.

d- Değişiklik teklifi gizli oylama ile oylanır

e- Değişiklik teklifi açık oylama ile oylanır.

 

42- 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini onaylama yetkisini aşağıda sayılanlardan hangisi ile paylaşmaktadır?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !