uygarlık tarihi özet

UYGARLIK TARİHİ


1.ROMA UYGARLIĞI:

Roma Uygarlığı, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu olarak iki kısımda incelenmiştir. Birinci kısımda cumhuriyet devri siyasal gelişmeler, sosyo-ekonomik yapı, kültür, sanat ve edebiyatta ilerlemeler incelenmiştir. İkinci kısımda imparatorluk dönemi siyasal gelişmeler, sosyo-ekonomik yapı, kültür, sanat ve edebiyat gelişmeleri anlatılmıştır. Her iki kısmın sonunda ise cumhuriyet dönemini sona erdiren nedenler ve İmparatorluğun çöküş nedenleri açıklanmıştır.

2.RÖNESANS VE REFORM:

Orta çağlarda Avrupa insanı bir gruba, bir topluluğa bağlı olarak yaşıyordu. Bu bir derebeyinin malikanesi, bir lonca, ve her şeyden önemlisi evrensel kilisenin temsil ettiği dinsel topluluk olabilirdi. Bu düzen geçen ünitede ve bu ünitede açıkladığımız nedenlerden dolayı yavaş yavaş değişmeye başladı. Avrupa insanı bir grubun üyesi olmak yerine daha önce birey olduğunun bilincine varmaya başladı. Bu bilinçlenme onu öbür dünya değil bu dünyadaki çıkarlarını aramaya, bu amaçla girişimde bulunmaya zorladı. Rönesans’ın getirdiği bireyci, girişimci, laik dünya bakış açısı ilk olarak İtalya'da ortaya çıktı.
Uygarlık tarihi açısından İtalyan Rönesans’ının önemi onun hümanizm felsefesidir. İlk başlarda hümanizm Eski Yunan ve Roma edebiyat ve felsefesini canlandırma biçiminde ortaya çıktı. Daha sonraları hümanizm eskiyi taklit ötesinde daha özgün düşünce biçimine girdi. Hümanizmin özü onun insan şeref ve haysiyetine verdiği önemde ve insanı evrenin merkezi olarak görmesinde yatar.
Re formasyon hareketi, kuzey Avrupa Rönesanssının Hıristiyan kilisesine karşı doğurduğu tepkilerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kuzey Avrupa hümanistleri kilisenin uygulamalarını eleştirmiş ve dinde reform yapılmasını istemişlerdir. Luther'in Kilise ile mücadeleye girişi Calvin'in de etkisiyle reform hareketini hızlandırmıştır. Protestan mezhebinin kurulması sonucunda Protestanlık Avrupa'da bir orman yangını gibi hızla yayılmış, bu da Katolik kilisesini kendi içinde yeni reformlara ve düzenlemelere zorlamıştır. Sonuçta kilise ve din toplum içindeki eski otoritesini ve itibarını oldukça yitirmiş ve modern çağın laik toplum siyaset ve kültür yapılanması önündeki engel büyük ölçüde kalkmıştır

3.ESKİ ÖN ASYA VE MISIR UYGARLIKLARI:
Mezopotamya'da ilk uygarlık Sümerler tarafından getirilmiş, onları Sümerlerin uygarlığını benimseyen Akadlar, Babilliler, Asurlular izlemiştir. Mezopotamya'da birbiri ardına gelişen bu uygarlıkların modern dünyamıza yaptıkları önemli katkılar ana hatlarıyla belirtilmiştir.
İkinci olarak bu bölümde Ön Asya’nın bir parçası olan Anadolu uygarlıklarından en önemlisi ve en eskisi olan Hitit uygarlığı modern dünyamıza yaptığı katkılar açısından incelenmiştir.
 Üçüncü olarak bu bölümde Nil nehrinin verimli yataklarında serpilip gelişen eski Mısır uygarlığı ana hatlarıyla incelenmiş ve bu uygarlığın insanlık tarihine yaptığı kültürel katkılar özetlenmiştir. Son olarak Pers uygarlığı ve Fenikeliler de kısaca ve ayrıca uygarlık tarihine yaptıkları katkılar açısından incelenmiştir
4.ORTAÇAĞLAR:
Hıristiyan Kilisesi idari ve hukuk sistemiyle doldurularak, tüm Avrupa'nın sosyal siyasal ve ekonomik hayatına hakim olmuştur. Kilise bu işlevlerini yerine getirebilmek için ayrıntılı bir doktrin ve katı bir ruhban sınıfı hiyerarşisi de geliştirmiştir. Kilise içinde realizm nominalizm gibi felsefi sorunlar tartışılmış, Thomas Aguinas gibi felsefeciler iman ile aklın uzlaştırılması için büyük çabalar sarf etmişlerdir. 1300'lerde açılan önemli üniversitelerde Arapça yazılı bilimsel ve felsefi metinler okutulmuş, Avrupalı düşünürler bu metinler sayesinde Eski Yunan felsefeleri ve özellikle Plato ve Aristoteles ile tanışmışlardır. 14 üncü ve 15 inci yüzyıllarda evrensel kilise liderliğinde birleşik Avrupa ideali ve düşüncesi sarsılmaya başladı. İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl savaşları sonunda ulusal merkezi devlet düşüncesi artarken Fransa'da mutlak monarşi düşüncesi hakim oldu. Ortaçağ sonları ulus devlet oluşumuna sahne oldu. Arap-İslam uygarlığı, Avrupa Uygarlığı ile olan ilişkiler açısından bakıldığında, önemli bir konumda görülür. Abbasi hanedanı (750-1260) döneminde Arap-İslam devleti, Avrupa Afrika ve Asya'ya uzanan uygarlığın zirvesinde bir imparatorluk görünümünü arz ediyordu. İslam uygarlığı, Avrupa en karanlık çağında yaşarken, bilim, felsefe ve edebiyat dallarında çok önemli düşünürler yaratmıştır. Bu düşünürlerin ortaçağ Avrupa sına etkileri Avrupa'nın ortaçağ karanlığından çıkıp Rönesans'a geçişini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.

5. XIX. Yüzyıl: Aydınlanmaya ve Sanayi Devrimine Tepkiler, Diğer Akımlar:
19 ucu yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkan ve bir önceki yüzyılın gelişmelerine karşı tutucu ılımlı, ya da radikal tepki ve gelişmeleri inceledik. Bunlardan ilki Akıl Çağı'na ve onun temsil ettiği değerler sistemine bir tepki olan Romantizmdir. Romantizm edebiyat ve sanatta bir başka akımla, Milliyetçilik ile de birleşmiştir. 19ncu yüzyılda, bir önceki yüzyıla tutucu bir tür tepki de Liberalizm olmuştur. Bu akım, Aydınlanma düşüncelerinin somutlaştırılması ve yaşama geçirilmesi olarak ta ifade edilebilir. Bu ünitede ikinci olarak Sanayi devrimine ve liberalizme karşı ortaya çıkan radikal tepkiler ve düşünceler incelenmiştir. Bunlar Sosyalizm ve Komünizmdir. Üçüncü olarak Darvincilik ve Sosyal Darvincilik düşüncesinin etkileri ve sonuçları toplumsal ekonomik ve siyasal düzeyde irdelenmiştir. Son olarak sosyal Darvinciliğin uluslar arası düzeyde uygulaması olan Emperyalizm ve sonuçları incelenmiştir.

6.AKIL ÇAĞI-AYDINLANMA:
Akıl çağı Batı uygarlığının en güçlü ve verimli dönemlerinden birisidir. Descartes ve Newton, bilimsel yöntemin ve düşüncenin temelini bu çağın başlangıcında atarlar. Doğa bilimlerinin bilimsel temele oturtulması, ve yeni doğa bilimlerinin kurulması bu döneme rastlar. Ayrıca insanı konu alan insanbilimleri ya da sosyal bilimlerin başlangıcı da Aydınlanma döneminde olmuştur. Descartes’in matematik yönteminin akla uygulanması insanbilimlerinin oluşumunu kolaylaştırmıştır. 17nci yüzyılın ortalarından başlayarak bilimde ve bilimsel yöntemde gelişmeler kültür dünyasına da yansımaya başlamıştır. Ortaçağın düşün ve iklimi yerini rasyonel ve laik düşünce ortamına bırakmaya başladı. Aydınlanma döneminde edebiyat ve sanat alanında da, diğer alanlardakine paralel olarak önemli gelişmeler olmuştur. Edebiyatta 18nci yüzyıl "düzyazı çağı" olarak bilinir. Rasyonalizmin etkisi roman ve tiyatro eserlerinde açık bir biçimde gözlenebilir. Barok sanat ve müzik 17nci yüzyılda zirveye ulaşmış 18nci yüzyılda yerini Neokla*** tarza bırakmıştır.


7.AMERİKAN,FRANSIZ DEVRİMLERİ VE SANAYİ DEVRİMİ:
Aydınlanma çağının temel düşünceleri tarihte ilk kez, (İngiltere dışında)Amerikan ve Fransız devrimleri ile birlikte yaşama geçirilmiştir. Amerikan devrimi, Fransızlara, bu düşünceler çerçevesinde özgür ve dengeli bir biçimde işleyen bir hükümet örneğini göstermiştir. Ancak Fransız devrimcilerinin ve devriminin aşırılığı, Fransız halkının tepkisine ve dolayısıyla da Napolyon’un iktidarına yol açmıştır. Napolyon dönemi ise, Fransız devriminin ve Akıl çağının düşüncelerinin bütün Avrupa'ya yayılması sonucunu doğurmuştur.
Sanayi devrimi, buharlı enerjisi, fabrikaları ve birçok yeni buluşları ile uygarlık tarihinin en önemli gelişmelerinden birisini oluşturur. Sanayi devriminin sonucu olan orta sınıfın ekonomik ve sosyal açıdan yükselişi, fabrika kentlerinin büyümesi ve gelişmesi, bu yüzden genelde nüfusun ve özelde kent nüfusunun hızlı artışı Batı dünyasının çehresini kısa sürede değiştirmiş ve eski rejimin yerleşik düzenini ve değerler sistemini kökünden bozmuştur.

8. XX. YÜZYIL: SAVAŞ VE BARIŞ:
20 inci yüzyıldaki iki dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan incelenmiştir. Birinci Dünya Savaşını hazırlayan siyasal ve ekonomik nedenler, İkinci Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı bazı etmenler yanında, Milliyetçilik ve Emperyalizm çerçevesinde irdelenmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesi siyasal ve ekonomik gelişmeler, savaşı hazırlayan etmenler olarak belirmiş, dünya ekonomik buhranı, diğer faktörlerin de katkısıyla Avrupa'da diktatörlüklerin oluşmasını sağlamıştır. Son olarak bu ünitede İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da, Amerika'da ve öteki bölgelerde ortaya çıkan durum açıklanmış, barış çabaları ve Birleşmiş Milletler örgütünün kuruluş ve amaçları özetlenmiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan ve son yarım yüzyılın karamsar düşünce iklimini geçmişte bırakan gelişmeler, "Yeni Rönesans" başlığı altında irdelenmiştir.

 

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi Marksist Kuramın temel kavramlarından biridir?
A) Toplumsal evrim
B) Toplumsal sözleşme
C) Serbest Rekabet
D) Sözleşme özgürlüğü
E) Artı değer
--------------------------------------------------------------------------------
2-) Evrim kuramını toplumsal ve ekonomik olgulara uygulayan, eşitsizlik ve rekabeti toplumun ilerlemesini sağlayan temel güçler olarak gören görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihsel maddecilik
B) Toplumsal Darvincilik
C) Ekonomik Liberalizm
D) Organizmacılık
E) Yapısalcılık
--------------------------------------------------------------------------------

3-) Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yapılan 1972 Stockholm Konferansı, hangi konuda bilinçlenmeyi başlatmıştır?
A) İletişim araçları ve haberleşme
B) Küresel ekoloji ve çevre korunması
C) Beslenme ve nüfus ilişkisi
D) Irk ayrımı
E) Ana ve çocuk sağlığı
--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonunda kurulan Birleşmiş Milletler örgütünün amaçlarından biri değildir?
A) Anlaşmazlıkları çözüme bağlayarak barışı korumak
B) Yasalar çıkararak ülkelerin sorunlarını çözümlemek
C) Dünya sorunlarının çözümünde uluslararası işbirliğini sağlamak
D) Uluslar arasındaki dostluğu geliştirmek
E) Amaçlara ulaşmak için her türlü merkezi hizmetleri sunmak
--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?
A) Ekonomik rekabetin hız kazanması
B) Siyasi güçler dengesinin değişmesi
C) Emperyalizmin güçlenmesi
D) Milliyetçilik ilkesinin yayılması
E) Almanya'nın Avusturyayı ilhak etmesi
--------------------------------------------------------------------------------
6-) P***analizin kurucusu kimdir?
A) Comte
B) Freud
C) Jung
D) Wund
E) Adler
--------------------------------------------------------------------------------
7-) Homer’in İlliada’sında konu edilen Truva kuşatması aşağıdaki tarihlerden hangisinde geçmiştir?
A) İ.Ö. 3000
B) İ. Ö. 1500
C) İ.Ö. 500
D) İ. Ö. 1200
E) İ. Ö. 100
--------------------------------------------------------------------------------
8-) Yunan ve Doğu kültürlerini birleştiren ama ikisinden de farklı bir yapıya ve kültüre sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sparta
B) Atina
C) Helen İmparatorluğu
D) Pers İmparatorluğu
E) Lidya Krallığı
------------------------------------------------------------------------------
9-) Atina, Perslere karşı ilk savaşını nerede kazanmıştır?
A) Truva
B) Delos
C) Sparta
D) Korint
E) Maraton

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Altınçağda Atina’da 6-14 yaşları arasında eğitim gören çocuklar aşağıdaki derslerden hangisini görmüyorlardı?
A) Okuma-yazma
B) Mantık
C) Aritmetik
D) Edebiyat
E) Müzik

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Dünyada kurulan ilk üniversite aşağıdakilerden hangisidir?
A) Academia
B) Liceum
C) Paris
D) Oxford
E) Bologna

--------------------------------------------------------------------------------
12-) 1- İnsan ruhunun güçlü duygularını ifadede ustalık.
2- İdeal insan karakterleri çizer.
3- İlk kez aşk temalarını konu eder.
4- Dramatik tekniğin ustasıdır.
Yukarıdakilerden hangisi Sophokles’in Trajedilerinde görülen özelliklerdir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 2 ve 4
D) 1 ve 4
E) 3 ve 4

--------------------------------------------------------------------------------
13-) İlk bilimsel tarihçi sıfatı verilen Peloponez savaşlarını tarafsız ve nesnel biçimde anlatan, Altın Çağ tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herodotus
B) Ksenophan
C) Sokrates
D) Thukydides
E) Sokrates

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan Trajedisinin bölümlerinden biri değildir?
A) Prolog
B) Monolog
C) Episod
D) Stasima
E) Eksodos

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Eski Yunan komedi yazarı Aristophanes’in oyunları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Atlılar
B) Kuşlar
C) Arılar
D) Lysistrata
E) Antigone

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Determinist, kaderci ve uyumcu bir hayat görüşünü benimseyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stoik Felsefe
B) Epikürcü Felesfe
C) Sokrates
D) Sofistler
E) Plato

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Bilimsel yöntemin kuruculuğunu ve öncülüğünü yapan, mantığı kuran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates
B) Plato
C) Aristo
D) Zeno
E) Herakleitos

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Roma İmparatorluğu aşağıdaki tarihlerden hangisinde yıkılmıştır?
A) İ.Ö. 30
B) İ.S. 150
C) İ.S. 300
D) İ. S. 476
E) İ. S. 525

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyetinin çöküş nedenlerinden biri değildir?
A) Senatonun sorunları çözmedeki yetersizliği
B) Sınıflar arası uçurumun büyümesi
C) Politikada askeri güç kullanılması
D) Kolonilerin kötü idare edilmesi
E) Çok tanrılı dine sahip olması

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Kendi hatiplik gelişmesini anlatan “De Oratore” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lucretius
B) Cicero
C) Horace
D) Virgil
E) Ovid

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi basit yaşamı öven, Augustus devri altın çağı şairlerinden biridir?
A) Ovid
B) Horace
C) Virgil
D) Cicero
E) Tacitus

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi Augustus Devri “Roma Edebiyatının Altın Çağı” olarak nitelenen tarihler arasındadır?
A) İ.Ö. 30-İ.S. 14
B) İ.Ö. 500-30
C) İ. S. 14-476
D) İ. Ö. 240-70
E) İ.Ö. 750-500

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyeti döneminde bulunan toplumsal sınıflardan biri değildir?
A) Senato düzeni
B) Patriciler
C) Plepler
D) Tribünler
E) Burjuvalar

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Roma kentinin kurucusu ve ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezar
B) Antonius
C) Romulüs
D) Augustus
E) Oktavian

--------------------------------------------------------------------------------
25-) “Karanlık Çağ” deyince genellikle akla gelen ilk tarihler aşağıdakilerden hangisidir?
A) İ.Ö. 100-400
B) İ. S. 100-400
C) İ. S. 400-800
D) İ. S. 400-1300
E) İ. S. 500-1500

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Modern anlamda kentlerin ilk biçimini teşkil eden, feodal şatoların dışında surlar içinde idari merkezler bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köy
B) Burg
C) Kasaba
D) Kale
E) Metropol

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Ortaçağda küçük bir kilisenin başında bulunan din adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Papa
B) Kardinal
C) Piskopos
D) Peter
E) Rahip

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Skolastik düşünceye aykırı ve onu yıkıcı özellik taşıyan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm
B) Nominalzim
C) Feodalizm
D) Epikürcü Felsefe
E) Sofizm

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Magna Carta’nın sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kral, kanunun üstündedir.
B) Kanun, kralın üstündedir.
C) Kanun, kralı bağlar
D) Kral, kanunlara uymaya zorlanabilir.
E) Kral, ülke hukukuna uymaya zorlanabilir.
--------------------------------------------------------------------------------
30-) İslam uygarlığının matematik alanında uygarlık tarihine en büyük hediyesi ya da katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pi
B) Karekök
C) Sıfır
D) Sinüs
E) Teorem

1-) E
2-) B
3-) B
4-) B
5-) E
6-) B
7-) D
8-) C
9-) E
10-) B
11-) A
12-) C
13-) D
14-) B
15-) E
16-) A
17-) C
18-) D
19-) E
20-) B
21-) B
22-) A
23-) E
24-) C
25-) D
26-) B
27-) E
28-) B
29-) A
30-) C

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi Olimpos tanrılarından biridir?
A) Oziris
B) İsis
C) Ares
D) Marduk
E) Enlil
2-) Çivi yazısı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
A) Asurlar
B) Hititler
C) Akadlar
D) Hunlar
E) Sümerler
3-) Aşağıdakilerden hangisi Cleisthenes reformlarından biridir?
A) Toplumsal sınıfların sahip olunan toprak miktarına göre belirlenmesi
B) Oy hakkının nüfus ve bölge esasına dayandırılması
C) Köleliğin kaldırılması
D) Borç nedeniyle oluşan esaretin kaldırılması
E) Siyasal hak ve ödevlerin belirlenmesi
4-) Zerdüşt dinine dayanarak devlet yönetiminde hoşgörü ve çoğulculuğun ilke edinilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin özelliklerinden biridir?
A) Akad
B) Sümer
C) Babil
D) Pers
E) Asur
5-) Aşağıdakilerden hangisi Homer destanlarının biçimsel özelliklerinden biri değildir?
A) Bir kriz olayla başlaması
B) Yazarın nesnel tarafsızlığının kural olması
C) Tanrı müdahalesi tekniğinin kullanılması
D) Yazarın çokça yorum yapması
E) Müzlerden birine dua ile başlanması
6-) İnsan ruhunun güçlü duygularını ifade etmekteki ustalığıyla tanınan Eski Yunan trajedi yazarı kimdir?
A) Aiskhylos
B) Elektra
C) Thales
D) Pythagoras
E) Sophokles
7-) İnsanlık tarihinin bilinen ilk güneş takvimi aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
A) Asurlular
B) Helenler
C) Etiler
D) Fenikeliler
E) Mısırlılar
Aşağıdakilerden hangisi Augustus devri altın çağının şairlerinden biridir?
A) Virgil
B) Sophokles
C) Homer
D) Protogoras
E) Euripides
9-) Roma Cumhuriyeti döneminde ailenin yapısında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) 15 yaşını geçmiş gençlerin ev açması
B) Tanrılara saygı ve sevgi
C) Aile reisine kesin itaat
D) Devlete saygı ve sevgi
E) Geleneklere ve adetlere bağlılık
10-) Aşağıdakilerden hangisi Roma edebiyatının başlangıç döneminde yer alan gelişmelerden biri değildir?
A) Özgün bir edebi tarz olan satirin kullanılması
B) Roma temaları üzerine destanlar yazılması
C) Yunan trajedilerinin taklit edilmesi
D) Homen destanlarının Latince'ye çevrilmesi
E) Roma'nın toplumsal hayatı üzerine romanlar yazılması
11-) Aşağıdakilerden hangisi feodalizmin özelliklerinden biri değildir?
A) Yöneticilerin şatoda yaşaması
B) Toprak yönetiminin tımar sistemine dayanması
C) Siyasal gücün krallıkta toplanması
D) Halkın sınıflara ayrılması
E) Ortaçağ Avrupasının yönetim biçimi olması
12-) Ortaçağda küçük zümrelerin aşırı zenginleşmesi ve tekelleşmesinin önlenmesi, aşağıdakilerden hangisinin amaçları arasındadır?
A) Lonca
B) Fief
C) Burg
D) Satraplık
E) Vasallık
13-) 15. yüzyılda İtalyan düşünürleri aşağıdakilerden hangisini sorgulayarak eleştirel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır?
A) Din otoritesini
B) Şehir yönetimini
C) Milliyetçilik düşüncesini
D) Kralın gücünü
E) Uluslararası ilişkileri
14-) Sofistlerin temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilginin kaynağı sezgilerdir.
B) Gerçek, nesnel ve değişmez olan idelerdir.
C) Erdem ve akıl bilgiden kaynaklanır.
D) İnsan için doğru, ancak duyduğu ve hissettiği şeydir.
E) Yaşamın amacı, aklın verdiği manevi tatmine ulaşmaktır.
15-) Aşağıdakilerden hangisi Epikürcü Felsefenin özelliklerinden biridir?
A) Materyalist kuramı savunması
B) Ölümden sonra dirilişi kabul etmesi
C) Sokratik ironiyi savunması
D) insanı her şeyin ölçüsü olarak kabul etmesi
E) Doğurtma yöntemini benimsemesi
16-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kentleşmenin sonuçlarından biridir?
A) Feodalizmin güçlenmesi
B) Burjuva sınıfının güçlenmesi
C) Barutun bulunması
D) Skolastik düşüncenin önem kazanması
E) Kilisenin halk üzerinde etkili olması
17-) Aşağıdakilerden hangisi Akıl Çağı'nın temel niteliklerinden biri değildir?
A) Yaygın eğitim
B) Bilimsel yöntem
C) Laiklik
D) Özgürlük
E) Hurafelere bağlılık
18-) Aşağıdakilerden hangisi Francis Bacon'un savunduğu görüşlerden biridir?
A) Her türlü dogmaya karşı ancak şüphecilik ile mücadele edilir.
B) İnsan insanın kurdudur, birbiriyle sürekli mücadele içindedir.
C) Bilginin kaynağı tümevarıma dayalı bilimsel yöntemdir.
D) Dinde reform gerçekleşmeden düşüncede reform gerçekleşmez.
E) Amaç, her aracın kullanımını mubah kılar.
19-) Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın yayılmasında katkıda bulunan etkenlerden biri değildir?
A) Bilimsel düşüncenin zengin tüccarlar sınıfı tarafından korunması
B) Haçlı Seferlerinin Bizans ve İslam uygarlıklarının etkilerini Avrupa'ya taşıması
C) Roma Hukukuna duyulan ilginin laik düşünce ve uygulamaları yaygınlaştırması
D) Halkın dini inançlarının zayıflaması
E) Matbaanın bulunuşu ile birlikte İtalyan Rönesansının Kuzey Avrupa'yı etkilemesi
20-) Fransa'da "insan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi" hangi tarihte ilan edilmiştir?
A) 9 Nisan 1711
B) 21 Temmuz 1724
C) 11 Eylül 1752
D) 28 Ağustos 1789
E) 15 Mart 1798
21-) Dinci hümanizmin önemli bir temsilcisi olan ve Utopia adlı eserinde, ideal bir toplum düzeni betimleyerek fakirliği, dinsel baskıyı ve savaşı dolaylı olarak protesto eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Martin Luther
B) Thomas More
C) Francois Rabelais
D) Francis Bacon
E) Desiderius Erasmus
22-) Rekabeti önleyici her türlü müdahaleye karşı çıkan sosyolog kimdir?
A) Condercet
B) Lessing
C) Onegin
D) Hegel
E) Spencer
23-) Aşağıdakilerden hangisi, Fransız Devrimi öncesinde Fransa'nın toplumsal yapısında yer alan Sınıflardan biri değildir?
A) Burjuvalar
B) Köylüler
C) Proleterler
D) Ruhban sınıfı
E) Asiller
24-) Aşağıdakilerden hangisi Niccolo Machiavelli'nin temel düşüncelerinden biridir?
A) Politik kararlar, etik kaygılardan tümüyle bağımsız olarak verilmelidir.
B) Dogmalar ancak şüpheci düşünceyle yıkılır.
C) Bilginin kaynağı tümevarıma dayanan bilimsel yöntemdir.
D) Ulusların zenginliğinin kaynağı doğa değil, emektir.
E) Toplumsal değişme üretim ilişkilerindeki değişmeden kaynaklanır.
25-) Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimini hazırlayan koşullardan biri değildir?
A) Sınıflar Meclisinin uzun zaman toplanamaması
B) Kamu borçlanması ve bütçe açığı gibi nedenlerle hazinenin iflas etmesi
C) Ekonomik açıdan güçlü olan burjuvaların siyasal haklar ve özgürlükler açısından güçsüz olması
D) Aydınlanma düşünürlerinin görüşlerinin okur yazar halk tarafından benimsenmesi
E) Komünist manifestonun Fransa'da geniş yankı uyandırması
26-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre, kesin bilgiye ulaşmak için, öncelikle bilinen her şeyden şüphe etmek gerekir?
A) Reich
B) Locke
C) Hobbes
D) Descartes
E) Hume
27-) Aşağıdakilerden hangisi Napolyon döneminde Fransa'nın denetiminde olan ülkelerden biri değildir?
A) İsviçre
B) Ren Konfederasyonu
C) Belçika
D) Polonya
E) İspanya
2 Şartlı Refleks p***olojisinin kurucusu kimdir?
A) Charles Darwin
B) Marie Curie
C) Ivan Pavlov
D) Louis Pasteur
E) Herbert Spencer
29-) Thomas Jefferson, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni kaleme alırken aşağıdaki düşünürlerin hangisinden etkilenmiştir?
A) Bacon
B) Calvin
C) Hobbes
D) Locke
E) Descartes
30-) Toplumsal Darwincilik, siyasal düşünce alanında aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır?
A) Ütopik toplum modellerinin
B) Ümmetçi düşüncenin
C) Irkçı kuramların
D) Emperyalizmin
E) Sınıf mücadelesi kavramının
1-)C 2-)E 3-)B 4-)D 5-)D 6-)A 7-)E 8-)A 9-)A 10-)E 11-)C 12-)A 13-)A 14-)D 15-)A 16-)B 17-)E 18-)C 19-)D 20-)D 21-)B 22-)E 23-)C 24-)A 25-)E 26-)D 27-)C 28-)C 29-)D 30-)C

 

 

 1. Sümerler'in uygarlık tarihine en önemli katkıları:

   

  A) İlk edebiyat eserlerini vermeleri.

  B) İlk hukuk ve adalet düşüncesini getirmeleri.

  C) İlk takvimi bulmaları.

  D) Yazıyı icad etmeleri.

  E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

   

   

   Cevap-D
   

  2. Osiris destanı

   

  A) Hitit'lerin en önemli edebiyat örneklerindendir.

  B) Kaldelilerin destanları arasındadır.

  C) Perslerin ünlü destanlarındandır.

  D) Nil tanrısı ile ilgili bir destandır.

  E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.
   

   

   Cevap-D

  3. Solon reformları içinde aşağıdaki reformlardan hangisi mevcut değildir?

   

  A) Toprak reformu

  B) Borç nedeniyle esaretin kaldırılması

  C) Siyasal hak ve ödevlerin belirlenmesi

  D) Fakir vatandaşlara oy hakkı verilmesi

   

   

   Cevap-C
   

  4. Sofistler aşağıdaki şıklardan hangisine en fazla uyan düşünceyi savunur?

   

  A) Mutluluğun bilimsel düşüncede olması.

  B) Her konuda mutlaka bir tek doğru olması.

  C) Mutluluğun dünyalık zevk ve zenginlik olması.

  D) İnsanın her şeyin ölçüsü olması

   

   Cevap-D
   

  5. Sokrates yöntemi

   

  A) Rasyonel düşünceye dayanır.

  B) İnsanlarla alay eden bir yöntemdir.

  C) Retorik kandırmaya dayanır.

  D) Doğru düşünceyi "doğurtma" yöntemidir.

   

   Cevap-D
   

  6. Nominalizmin Skolastik düşünceyi yıkıcı niteliği şu noktadadır:

   

  A) Tanrının varlığını inkar etmesi.

  B) Tümellerin tikellerden bağımsız varlıkları olduğu.

  C) Tümellerin tikellerden bağımsız varlıkları olamayacağı.

  D) Tümellerin varlıklarının olamayacağı.

  E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

   

   Cevap-D
   

  7. Aşağıdaki şıklardan hangisi yüzyıl savaşlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

   

  A) Ulusal devletler ilk defa ortaya çıktı.

  B) İngiltere mutlak monarşisini pekiştirdi.

  C) Fransa'da parlamenter monarşisi güçlendi.

  D) Fransa'da ve İngiltere'de demokrasi gelişti.

  E) Yukarıdakilerin hiçbirisi.

   

   Cevap-E

  8. 14 ncü yüzyılda gelişen 5 büyük İtalyan kent-devletlerinin arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

   

  A) Papalık Devletleri B) Napoli C) Milano

  D) Roma E) Venedik

   

   
   Cevap-D
   

  9. Machiavelli'nin uygarlık tarihi açısından önemi en fazla hangi noktadadır?

   

  A) Siyaseti etikten ayırmıştır.

  B) Siyaseti etik temellere dayandırmıştır.

  C) "Amaç aracı mubah kılar" görüşünü savunmuştur.

  D) Mutlak monarşik düzenin temel felsefesini ortaya koymuştur.

  E) Yukarıdakilerden hiçbiri.

   

   

    Cevap-A
   

  10. Amerikan Anayasası Aydınlanma düşünürlerinden aşağıdaki hangisinin fikirlerini benimsemez?

   

  A) Locke.

  B) Montesqieu.

  C) Hume.

  D) Hobbes.

  E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

   

   

    Cevap-D

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !